Editorial Team

                                                                       Editorial Board Members

Editor in Chief:

Wang Haiwen

Affiliation: Hubei University of Technology, China

Associate Editors in Chief:

Liu Changzhi

Affiliation: Chongqing Digital Industry Vocational and Technical College, Chongqing, China 

Zhao Jinyuan

Affiliation: Shijiazhuang Railway University, Shijiazhuang, China

Editorial Board Members:

Yang Chen

Affiliation: Xingtai Vocational College of Applied Technology, Xingtai, China

Du Shuai

Affiliation: Industrial Research Center, Hong Kong, China Asian Institute of Industrial Sciences, China